Metoda projektowania nazwy gwarantuje poprzez selekcję nazw najlepszego rozwiązania. Na świecie jest ponad 20 milionów zarejestrowanych znaków towarowych, oraz ponad 250 milionów domen internetowych, z czego domen z rozszerzeniem com jest ponad 110 milionów. Dobra nazwa nie może powstać przypadkiem.

Projektowanie nazwy to wieloetapowe metodyczne działanie.

Jak zaprojektować kreatywną nazwę? Kiedy nazwa będzie bezpieczna? Jak podnieść perswazyjność nazwy? Jak szybko przeprowadzić projektowanie nazwy? To główne pytania jakie sobie stawiamy w momencie poszukiwania nazwy dla nowego produktu lub firmy. Przy tak wielu ograniczeniach, projektowanie nazwy i znalezienie nazwy na wyłączność z możliwością ochrony prawnej przed nieuczciwą konkurencją, nienarażającej firmy na kłopoty wynikające z możliwości naruszania praw własności innych firm i w końcu nazwy wyróżniającej wymaga sprawdzonej metody. Drogą kolejnych eliminacji, można przeprowadzić projektowanie nazwy i dobrać nazwę produktu lub nazwę firmy wspierającą nową markę w budowaniu sukcesu rynkowego.

Projektowanie nazwy: analiza otoczenia

Na tym etapie projektowanie nazwy powinienno obejmować analizy dotyczące wewnętrznej sytuacji marki. Opisanie produktu, charakterystyka jego sposobu stosowania, cechy całej oferty pozwala opisać szczegółowe założenia do opracowania nazwy produktu. Zebranie cech wyróżniających ofertę określa także kryteria oceny propozycji nazwy produktu. Analiza powinna obejmować konkurencję, klientów, a także trendy panujące na rynku. Efektem tego etapu jest opracowanie ogólnych zaleceń do projektu marki i nazwy produktu.

Projektowanie nazwy rozpoczyna się od analizy otoczenia konkurencyjnego

Projektowanie nazwy produktu: strategia marki i jej pozycjonowanie

Głównym celem tego etapu jest ustalenie listy wartości, które mają być wyrażone przez nazwę produktu lub nazwę firmy. Projektowanie nazwy to opisywanie cech wartości, określenie ich hierarchii i wybieranie cech, które będę podstawowym wyróżnikiem marki. Projektowanie nazwy zależy od przyjętej konkurencyjnej strategii marki. Opis pozycjonowania mówi o docelowej grupie klientów, rynku działania i cechach unikalnych dla oferty. Nazwa ma na celu nie tylko odróżnić od konkurentów, ale także wyróżnić na rynku. Projektowanie nazwy ma wspierać budowanie przewagi konkurencyjnej. Ten etap prac wyznacza także konwencje nazewniczą, jaka będzie obowiązywać w etapach kreatywnych.

Projektowanie nazwy zależy od konkurencyjnej strategii marki

Projektowanie nazwy produktu: kreacja, budowa listy propozycji

Dopiero na tym etapie kreowane powinny być różne koncepcje projektowe. Projektowanie nazwy powinienno mieć na celu zbudowanie alternatywnych konceptów nazewniczych, co rozszerza perspektywy oceniania nazwy i buduje kontekst pozwalający na wybór najlepszych rozwiązań. Każdy z opracowanych, opisowych konceptów jest obrazowany przykładowymi propozycjami nazw. Lista nazw w każdej koncepcji prezentuje, które projektowane nazwy jest najciekawsze, które mają największy potencjał wyróżniający. Po wyborze konwencji nazewniczej rozpoczyna się poszukiwanie ostatecznego rozwiązania. Na tym etapie przygotowywane są listy propozycji nazw, spośród których można wybierać nazwy unikalne w formie i spełniające podstawowe założenia wizerunkowe. Wybierane są nazwy najlepsze, które następnie zostaną poddane ostatecznym analizom i testom.

Projektowanie nazwy to przede wszystkim proces kreatywny

Projektowanie nazwy: analizy prawne i językowe

Aby nazwa została wybrana, musi spełniać wcześniej określone wymogi prawne i lingwistyczne. Etap analiz jest najtrudniejszym krokiem, jaki opisuje projektowanie nazwy. Wszystkie nazwy o negatywnych konotacjach, podobne do nazw konkurentów, nieposiadające wolnej domeny internetowej zostają odrzucone. Przeprowadzane testy prawne nazwy pozwalają ocenić ryzyko jakie niesie ich używanie. Na postawie wyników badań dokonuje się ostatecznego wyboru. Lista kryteriów oceny nazwy może składać się z kilkudziesięciu pozycji. Metodą eliminacji usuwa się nazwy niespełniające wymagań. Metodą porównań z listy „czystych” nazw tworzona jest lista preferencji. Na tym etapie projektowanie nazwy może obejmować przeprowadzenie badań rynkowych.

Projektowanie nazwy na etapie wdrożenia jest przygotowaniem do wprowadzenia wybranego rozwiązania do stosowania na rynku. Opracowywana jest cała dokumentacja projektu, opisywane są normy dotyczące poprawnego stosowania przyjętego rozwiązania, których przestrzeganie zapewnia maksymalne wsparcie marki. Aby uchronić się przed zagrożeniami jakie może wyrządzić nieuczciwe stosowanie nazwy przez konkurentów, projektowanie nazwy obejmuje scenariusze pozwalające na skuteczne przeciwstawienie się tego typu praktykom. Jest nim uzyskanie ochrony prawnej dla nazwy w Urzędzie Patentowym, jako słowny znak towarowy. Nazwa nie istnieje samodzielnie. Projektowanie nazwy plus projekt logo, projekt kolorystyki, slogan reklamowy i cały system identyfikacji marki są rozwinięciem opracowania symboliki produktu. Projektowanie nazwy jest zawsze pierwszym krokiem w kreowaniu nowej marki.

Maria Orkwiszewska

Artykuł z archiwum ANAGRAM Naming