Markę produktu można zastrzec i chronić prawnie jako słowny znak towarowy. Markę można zastrzec jako znak towarowy tylko wtedy, gdy wcześniej nie została zarejestrowana lub zgłoszona do ochrony nazwa produktu identyczna lub podobna. Zasada ta nie mówi wyłącznie o identyczności nazw jako znaki towarowe, ale także o podobieństwie i wynikającej z tego możliwości wprowadzania klientów i konsumentów w błąd, co do pochodzenia towaru lub jego jakości.

Nowa nazwa produktu jako brand rynkowy

Podobne ograniczenie zgłoszenia marki jako znaku towarowego mają miejsce, gdy wcześniej zarejestrowane lub zgłoszone do rejestracji zostały podobne oznaczenia geograficznego. Nie uzyska rejestracji nazwa produktu, gdy na rynku istnieje znak powszechnie znany wśród co najmniej 50% odbiorców – tak masowo znany znak z założenia jest „chroniony”. Podobna zasada dotyczy znaku renomowanego, czyli takiego, który charakteryzuje się wysoką świadomością wśród odbiorców oraz który kojarzony jest z wyjątkową jakością oznaczonych nim towarów lub usług. Nazwa produktu nie może naruszać praw osobistych ani praw majątkowych osób trzecich. Nazwa produktu musi być zgodna z obowiązującym prawem: nie może naruszać porządku publicznego i społecznego, nie może wzywać do nienawiści rasowej, nie może naruszać uczuć religijnych. Nazwa produktu musi także być zgodna z dobrymi obyczajami, czyli nie może mieć charakteru wulgarnego czy obscenicznego.

Nazwa produktu - strategia nazewnicza

Nazwa produktu - strategia nazewnicza

Nazwa produktu jako znak towarowy nie może wprowadzać nabywców w błąd. Wprowadzanie w błąd ma miejsce, gdy informacja jest nieprawdziwa co do charakteru towaru, niezgodna z prawdą co do jakości lub właściwości. Podobnie nazwa produktu lub towaru, jako znak towarowy, nie może wprowadzać w błąd, co do pochodzenia. Firma nie uzyska ochrony na markę produktu, gdy proponowany znak jest słowem lub frazą pospolitą (na przykład „myj zęby”, „zdejmuj buty” lub „zjedz ciastko”).

Nazwa produktu a ograniczenia prawne

Nazwa produktu nie może zawierać marki lub skrótu marki Rzeczypospolitej Polskiej, nazw polskich województw, miast i miejscowości. Nazwa nie może zawierać oznaczeń, w szczególności tych o charakterze religijnym, patriotycznym lub kulturowym, obrażać uczuć patriotycznych lub związanych z tradycją narodową. Nie można nazwać produktu i uzyskać na to ochrony prawnej, gdy nazwa jest imieniem wraz z nazwiskiem zapisanymi pełnymi wyrazami lub w skrócie (np. Jan Nowak, Anna K., J. Kowal). Możliwe jest nazwanie produktu nazwiskiem i imieniem, jeżeli nie jest ono powszechnie używane.

Istnieją odpowiednie rozporządzenia i zasady ograniczające używanie nazw w wybranych branżach. Nie wolno w nazwie firmy lub produktu używać morfemów „eco”, „eko” i „bio”, gdy firma nie ma odpowiednich certyfikatów potwierdzających prawo do znakowania żywności ekologicznej. Nazwa produktu ma w tej dziedzinie bardzo duże ograniczenia.

Naming - nazwa produktu jako znak towarowy

Naming - nazwa produktu jako znak towarowy

Nazwa produktu, aby mogła uzyskać monopol patentowy, czyli wyłączność na prowadzenie pod nią działalności gospodarczej, musi posiadać zdolność wyróżniającą oraz być zgodna z przepisami prawa. Przed rozpoczęciem działalności konieczne jest sprawdzenie, czy nazwa nie narusza praw innych firm. Badanie zdolności rejestrowej, poza określeniem wyróżnialności, pozwala potwierdzić bezpieczeństwo prawne marki. Kodeks handlowy określa także zasady nazywania spółek prawa handlowego. Nie zostaną zarejestrowane firmy pod nazwami, które już istnieją w KRS.

Marka produktu a zasady projektowania

Nazwa produktu stanowi podstawę bytu prawnego, rynkowego i marketingowego firmy. Agencja nazewnicza ANAGRAM Naming opracowała model, który pozwala z listy proponowanych nazw wybrać tylko te, które spełniają wymagane kryteria. Ograniczenia w nazewnictwie produktów są różne dla różnych branż, różnych modeli biznesowych, różnych strategii działania. Nie ma dwóch identycznych firm a katalog wymagań jakie musi nazwa produktu spełniać, powinien być każdorazowo uzgadniany przed rozpoczęciem prac nad projektem nazewniczym. Od ograniczeń zależy procedura prac projektowych nad nazwą a także koszty badania i uzyskania ochrony prawnej. Brak odpowiednio dobranych analiz marki, może prowadzić do ograniczeń w działaniu firmy na rynku. Konsekwencją mogą być zakazy w handlu lub marketingu. Z drugiej zaś strony, bezpieczna nazwa produktu jest elementem marki. Nazwa produktu nie tylko wyróżnia na rynku, ale i stanowi ważny składnik wartości firmy. Projekt marki, kreacja nazwy produktu nie jest wydatkiem, to inwestycja w bezpieczeństwo i sukces rynkowy marki.